චාරයක් නැති මාධ්‍ය ආචාර ධර්ම සාකච්ඡාව

ලෝකයේ ජනමාධ්‍ය පිළිබඳ සාකච්ඡා අවසානයේ මතු වන බරපතල සාධක දෙකක් පවතී. එනම් හිමිකාරීත්වය හා ආචාර ධර්ම යන සාධක දෙක ය. මේ දෙක වෙන වෙනම සාකච්ඡා කළ හැකි වුවත් ඒ අතර ඇති සබඳතාව ද සැලකිල්ලට ගත යුතුය. ජනමාධ්‍ය ආචාර ධර්ම යන විෂය ලාංකික සමාජයේ බොහෝ විට වර නැගෙන්නේ වාරණයට පර්යාය පදයක් ලෙස ය. වාරණය දී බාහිර හෝ…

වැඩිදුර කියවන්න‍