හොඳ Reader කෙනෙක් වෙන්නෙ නැතුව හොඳ Leader කෙනෙක් වෙන්න බැහැ

පෘථිවි අයේශ්මන්ත | සන්නිවේදනය කියන දේ  සරලව ම හඳුන්වනවා නම් පාර්ශවයන් දෙකක් අතර සිද්ධ වෙන තොරතුරු හුවමාරු වීම කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒක උත්සාහික ව හෝ නිරුත්සාහිකව සිදු වෙනවා. සන්නිවේදනය කියන විශය පද්ධතිය ඇතුළෙ තියෙන ප්‍රධාන සන්නිවේදන ක්‍රමයක් විදිහට ‘නිර්මාණාත්මක සන්නිවේදනය’ හැඳින්වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් සන්නිවේදනය කරන්න හැම කෙනෙක්ට ම පුළුවන් වුණාට නිර්මාණාත්මක සන්නිවේදය හැම කෙනෙක්ටම කරන්න පුළුවන්…

වැඩිදුර කියවන්න‍